Toimintalinja

Seuratoimintalinja

 

Tämä toimintaohje määrittää seuran toimintatavat ja sitä tarkastetaan ja täsmennetään vuosittain seuran johtokunnan hyväksymin toimenpitein.

1. Visio

Rasti-Nokia on aktiivisesti toimiva koko perheen suunnistusseura. Seura tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden harrastaa suunnistusta ja kokea liikuntaelämyksiä taito- ja kuntotasosta riippumatta. Jokainen voi harrastaa ihan vaan kuntoilumielessä terveyden edistämiseksi tai tavoitteellisemmin, tähdäten menestymiseen tavoitteidensa mukaisesti.

Seuralla on pitkäaikainen kokemus järjestää laadukkaita harrastesuunnistus- ja kilpailutapahtumia. Seurassa on kannustava ja avoin ilmapiiri, jossa jäsenet viihtyvät. Seuraan on helppo liittyä ja toimintaan voi jokainen jäsen tulla mukaan omien tarpeiden ja resurssien puitteissa.

2. Arvot

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:

 • Jokainen voi harrastaa omalla tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti
 • Terveellisten elämäntapojen tukeminen
 • Muiden harrastajien ja luonnon huomioiminen
 • Kaikki saavat osallistua ja kaikkia kannustetaan
 • Tehdään yhdessä ja tuetaan toisiamme

3. Toiminta-ajatus

Rasti-Nokia tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja laadukasta nuoriso-, kilpailu- ja harrastesuunnistustoimintaa, sekä suunnistusta tukevaa urheilutoimintaa ympäri vuoden. Seura valmistaa ja ylläpitää ajantasaisia suunnistuskarttoja sekä huolehtii yhteistoiminnasta Nokian kaupungin ja maanomistajien kanssa.

Seuran toimintamuotoja ovat ensisijaisesti kesäsuunnistus ja resurssien puitteissa myös hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja tarkkuussuunnistus.

Seuran kuntosuunnistus Nokirastit on kaikille avointa harrasteliikuntaa.

Seura tarjoaa kaikille jäsenilleen mahdollisuuden osallistua toimintaan kunkin omien tarpeiden ja resurssien mukaan.

Seura tarjoaa jäsenilleen edellytykset edetä kilpailijana aina kansainväliselle huipulle saakka.

Seura kehittää toimintaansa ympäristöasiat, sidosryhmät sekä muut seurat ja yhteistoimintatahot huomioiden.

4. Organisaatio ja Roolit

Johtokunta

Seuran johtokuntaan kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, sekä 8 johtokunnan jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia.

Johtokunta

 • Vastaa taloudesta
 • Vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta
 • Laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Laatii toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • Hoitaa tiedotustoimintaa

Johtokunnan tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm.

 • Johtaa toimintaa ja toteuttaa seuran kokousten päätökset
 • Määritellä toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan toimikunnat ja työryhmät sekä asettaa niille tavoitteet
 • Valita ja vapauttaa toimihenkilöt ja päättää heidän toimisuhteisiinsa liittyvät asiat
 • Päättää palkitsemisista ja muistamisista

Roolit

Puheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajana johtokunnan kokouksissa
 • Seuran nimenkirjoittaja sääntöjen mukaisesti
 • Edustaa seuraa, on seuran ”kasvot”

Varapuheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena ja varahenkilönä
 • Seuran nimenkirjoittaja sääntöjen mukaisesti

Taloudenhoitaja

 • Seuran tilien käyttö ja maksuliikenne
 • Yhteydenpito kirjanpitäjään ja tilintarkastajiin
 • Jäsenmaksujen seuranta ja jäsenrekisterin pitäminen ajan tasalla

Johtokunnan jäsen

 • Erilaisia vastuualueita, esimerkiksi kokoaa tarvittaessa toimikunnan

Toimikunnan puheenjohtaja

 • Johtaa toimikuntaa ja sen toiminnan suunnittelua

Sihteeri

 • Seuran nimenkirjoittaja sääntöjen mukaisesti
 • Johtokunnan sekä seuran kokousten kutsujen, esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu, laatiminen ja arkistointi

Matkavastaava

 • Vastaa leiri- ja kilpailumatkojen järjestelyistä ja nimeää matkanjohtajan

Ohjaaja ja valmentaja

 • Ohjaa ja valmentaa lasten ja nuorten ryhmien toimintaa vastuuohjaajana, apuohjaajana tai vastuuvalmentajana.

Jäsen

 • On omien resurssiensa mukaan seuratoimintaan osallistuva harrastaja, kilpailija, ohjaaja tai sovitun toiminnan järjestäjä
 • Kouluttautuu vaativampiin tehtäviin nousujohteisesti
 • Vaikuttaa seuran toimintaan seuran kokouksissa tai toimikuntien kautta

5. Toimintatavat

Seura toteuttaa tehtäväänsä tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, harjoitus-, valmennus-, nuoriso-, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä kuntosuunnistusta.

Koko seuraa koskevat päätökset tehdään vuosikokouksessa jossa valitaan seuran puheenjohtaja ja johtokunta sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti. Vuosikokouksessa vahvistetaan myös edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Seuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka alaisuudessa toimivat eri toimikunnat ja työryhmät jotka tekevät vuosittain toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen, jotka seuran vuosikokous hyväksyy. Vuoden alussa toimikunnat tekevät edellisen vuoden toimintakertomuksen. Toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta selviävät yksityiskohtainen toiminta, harjoitusten, leirien ja erilaisten tapahtumien määrä.

Nuorisotoimikunta järjestää lapsille ja nuorille suunnistuskoulun jossa on harjoituksia ympäri vuoden. Suunnistuskaudella keväästä syksyyn järjestämme suunnistuskoulun eri tasoryhmien harjoituksia ja muita tapahtumia. Tasoryhmiä ovat aloitus-, jatko-, taito- ja kisaryhmä. Talvikaudella ohjelmassa on harjoituksia koulujen saleissa, kuntosalissa ja urheiluhallissa. Lisäksi pyrimme järjestämään opetustilaisuuksia eri aihealueilta. Ohjaajien taidon kehittämiseksi osallistumme Suomen Suunnistusliiton ja Suomen Olympiakomitean järjestämiin koulutustapahtumiin.

Nuorisotoimikunta järjestää vuosittain vanhempainiltoja, joissa vanhemmat voivat esittää omia näkemyksiään toiminnan kehittämiseksi.

Valmennustoimikunta järjestää nuorten ja edustuksen ryhmille säännöllisesti yhteisharjoituksia, leirejä ja testijuoksuja, joihin pääsääntöisesti voivat osallistua kaikki seuran jäsenet. Toimikunta koordinoi seurassa olevan valmennustietämyksen hyödyntämistä urheilijoiden henkilökohtaisessa kehittymisessä. Valmennustoimikunta tekee tiivistä yhteistyötä nuorisotoimikunnan kanssa.

Karttatoimikunta vastaa siitä, että seuran käytössä on kaikkeen toimintaan ajantasaisia ja laadukkaita karttoja. Toimikunta ylläpitää kartoitussuunnitelmaa ja hyväksyttää sen vuosittain seuran johtokunnalla.

Kuntosuunnistustoimikunta järjestää viikoittaiset Nokirastit huhtikuusta syys-lokakuulle. Kuntorastien yhteydessä tarjotaan suunnistusopetusta. Aikuisille järjestetään aikuisten suunnistuskoulu kiinnostuksen mukaan. Tarpeen mukaan järjestetään myös muita suunnistustapahtumia kouluille ja työpaikoille.

Kilpailutoimikunta koordinoi kaikkien seuran vastuulla olevien kansallisen tason kilpailujen järjestämisen. Toimikunnalla on käytössään kaikki seuran talkootyöresurssit.

Tiedotustoimikunta vastaa seuran tiedottamisesta. Tiedottamiseen käytetään sähköpostijakelua sekä internet-sivustoa ja perinteistä jäsentiedotetta.

Taloustoimikunta vastaa seuran kirjanpidosta, rahaliikenteestä ja jäsenrekisteristä.

Varainhankintatoimikunnan rungon muodostavat kuntosuunnistukset, kilpailujen järjestäminen ja seuramajan vuokraus. Lisäksi käytetään muita varainhankintakeinoja, mikä edellyttää jäsenten aktiivista panosta talkootoimintaan. Talkootoimintaan pyritään rekrytoimaan seuran jäsenet mahdollisimman laajasti.

Jäseniltään seura edellyttää pari kertaa vuodessa kuntorastien toimitsijana olemista, sekä osallistumista muihin erikseen järjestettävien tapahtumien talkootyöhön.

Toiminnan eri alueilla Rasti-Nokia tekee yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa. Rasti-Nokia kehittää aktiivisesti yhdessä kaupungin luottamus- ja virkamiesten sekä maanomistajien kanssa suunnistuksen toimintamahdollisuuksia ja tarjoaa omaa asiantuntemustaan käytettäväksi lajiamme koskevissa kysymyksissä.

6. Tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteena on saada lapset ja nuoret pitämään liikunnasta. Liikunnasta pyritään saamaan mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle elinikäinen ja terveellinen harrastus.

Kannustamme lasten vanhempia osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan, mikä antaa koko perheelle mahdollisuuden terveen ja luonnonläheisen liikunnan harrastamiseen.

Oman osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille seuran jäsenille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua tehtäviin suunnistuksen ja järjestötoiminnan eri osa-alueille kuten ohjaajaksi, valmentajaksi tai ratamestariksi.

Urheilulliset tavoitteet

Niille jäsenille, jotka haluavat kehittyä yksilötasolla huipulle, tarjotaan valmennusta ja tukea.

Suurviesteihin (Jukola, Venlat ja 25-Manna) osallistutaan joka vuosi. Nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ja kokea seurahenkeä viesteissä.

Nuorten tavoitteena on osallistua joka vuosi vähintään yhdellä joukkueella Nuorten Jukolaan.

Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Lapsille ja nuorille opetetaan ja ohjataan oikeita ruokailutapoja ja korostetaan riittävän levon merkitystä. Tavoitteena on, että viimeistään murrosiästä alkaen he ovat sisäistäneet henkilökohtaisen elämänhallinnan merkityksen.

Aikuiset ovat esimerkkinä nuorille myös terveellisiin elämäntapoihin liittyvissä asioissa. Kiellettyjen aineiden, huumausaineiden, tupakanpolton ja nuuskankäytön suhteen Rasti-Nokia noudattaa nollalinjaa.

Yhteiskunnalliset tavoitteet

Seura on alueen maanomistajien arvostama kumppani, joka sopii asiat ja hoitaa oman osuutensa sopimuksista täsmällisesti.

Rasti-Nokia on Nokian kaupungin ja kaupunkilaisten tuntema ja arvostama seura, jonka yhteiskunnallisesti merkittävimmät toimintamuodot ovat koulujen suunnistusopetuksen tukeminen sekä kaikille avoimien ja hyvin järjestettyjen Nokirastit  - kuntosuunnistustapahtumien järjestäminen.

7. Eettiset linjaukset

Korostamme seuramme toiminnassa terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Rasti-Nokia noudattaa toiminnassaan liiton linjauksen mukaisia päihdepelisääntöjä tapahtumissaan, leireillä ja kilpailumatkoilla.

Kilpailutoiminnassa noudatamme Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja antidopingtoimikunnan sääntöjä.

Ympäristökysymysten huomioon ottaminen on keskeinen osa seuran toimintaa. Kartoitustoiminnassa sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestämisessä noudatamme Suunnistusliiton ja Hämeen Suunnistuksen ohjeita ja määräyksiä. Otamme ympäristöasiat huomioon myös osallistuessamme muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin.

Osallistumme Reilua peliä rasteilla -ohjelmaan, jonka keskeiset painopisteet tukevat muun muassa jokaisen omien tavoitteiden mukaista harrastamista, muiden harrastajien ja ympäristön huomioon ottamista sekä ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamista suunnistuksen avulla. Jokaisella on oikeus harrastaa suunnistusta omalla tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti, kilpailijana, kuntoilijana, ohjaajana tai toimitsijana.

Seura tukee ja kannustaa nuorten ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia osallistumaan koulutukseen. Seura muistaa aktiivisesti toimintaan osallistuvia jäseniään kannustuspalkinnoilla.

8. Pelisäännöt

Kaikki suunnistuskoulun ryhmät ja vastuuohjaajat sopivat kauden alussa pelisäännöistä. Myös lasten ja nuorten vanhemmat sopivat pelisäännöistä vastuuohjaajien kanssa. Leireille ja kisamatkoille laaditaan omat pelisäännöt tarpeen mukaan.

Pelisääntöjen tarkoituksena on edistää ryhmähenkeä, turvallisuutta ja positiivista ilmapiiriä.

Harjoitusten onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Näin luomme kaikille parhaat mahdollisuudet kehittyä mielekkään harrastuksen parissa ja kaikki viihtyvät.

 1. Saavumme harjoituksiin ajoissa
 2. Emme pilaa harjoitusta omalla toiminnallamme ja kunnioittamme harjoituksissa toisiamme. Pyydän, saan ja annan apua tarvittaessa.
 3. Harjoituspaikkamme on luonnossa, missä tulee käyttäytyä asiaan kuuluvasti: emme roskaa, emme turmele luontoa, emmekä riko luonnonrauhaa
 4. Kilpailuissa edustamme Rasti-Nokiaa ja käytämme seuran edustusasua ja käyttäydymme asianmukaisesti
 5. Kiitämme ja kannustamme toiminnassa mukanaolevia sekä edellytämme siistiä kielenkäyttöä ja urheilullista käytöstä kaikilta.

Erimielisyydet

Jos pelisääntöjen noudattamisessa syntyy erimielisyyttä, jota ei voida ratkaista ryhmän sisällä menetellään seuraavasti:

 • Lasten ja nuorten toiminnasta vastaavat osallistuvat keskusteluun ja pyrkivät löytämään sovun
 • Seuraavaksi nuoriso- ja valmennustoimikunta yhdessä osallistuvat keskusteluun
 • Viimeisenä keinona asiaa viedään johtokuntaan käsiteltäväksi, joka ratkaisee asian parhaaksi katsomallaan tavalla.